Garantie voorwaarden

Algemene informatie

Indien u patiënt bent bij TEK Groenendijk / Implantologie Den Haag, kunt u het volgende van ons verwachten:

 • Behandelingen worden zorgvuldig uitgevoerd conform de in de beroepsgroep gebruikelijke standaarden.

 • Wij voldoen aan alle wettelijke eisen en richtlijnen, ondermeer op het gebied van infectiepreventie, inrichting van praktijken, scholing van medewerkers en stralingsrichtlijnen van röntgenapparatuur.

 • Voor behandelingen waarvan de begrote kosten meer dan € 250,= bedragen krijgt u altijd een begroting en behandelplan.

 • Indien u niet tevreden bent dient u de behandelaar in de gelegenheid te stellen om het probleem vast te stellen en zo mogelijk voor u op te lossen.

Garantievoorwaarden TEK Groenendijk / Implantologie Den Haag

 U dient ten alle tijden de mondhygiëne adviezen nauwgezet op te volgen, dit ter beoordeling van de behandelaar.

 • U dient uw gebit op door de behandelaar vastgestelde termijn te laten controleren en onderhouden bij TEK Groenendijk / Implantologie Den Haag. Bij het achterwege laten van deze controle vervalt de garantie en is TEK Groenendijk / Implantologie Den Haag niet aansprakelijk voor schade.

 • De garantie gaat in op de datum dat een werkstuk geplaats/gemaakt is.

 • Derden mogen, zonder voorafgaand overleg, geen behandelingen uitvoeren aan het gebit gedurende het behandeltraject.

 • De nota van het werkstuk waar een garantie aanspraak op wordt geclaimd dient volledig te zijn betaald.

 • Garantieaanspraken op door TEK Groenendijk / Implantologie Den Haag, vervaardigde werkstukken die zijn veroorzaakt door externe invloeden zijn uitgesloten van garantie. Hieronder vallen onder andere:

  1. endodontische problemen (bijvoorbeeld nieuw ontstane of persisterende ontsteking, wortelfractuur etc.);

  2. parodontale problemen / peri-implantitis (optredende tandvleesontstekingen al dan niet gepaard gaand met botverlies rondom een gebitselement of implantaat);

  3. cariës;

  4. ongevallen;

  5. schade aan uitneembare voorzieningen door eigen schuld (laten vallen, ’s nachts dragen van een prothese etc.);bruxisme (tandenknarsen of klemmen);

  6. medicatie, hormoonpreparaten;

  7. de algemene gezondheid, zwangerschap;

  8. deelbehandelingen uitgevoerd door derden;

  9. slechte leefgewoonten zoals roken, druggebruik of overmatig alcoholgebruik;

  10. het niet naleven van de adviezen (zoals bijvoorbeeld m.b.t. de mondhygiëne of het dragen van een splint).

  11. Indien u besluit een reparatie of het herstel elders te laten uitvoeren vervalt uw recht op garantie. 8. Noodzakelijke controles en/of röntgenopnames evenals het vervangen van    verbruiksonderdelen vallen niet onder garantie.

Garantieregeling

Behandeling                                 Periode

Kroon- en brugwerk                    10 jaar
Implantaten                                 10 jaar
Vullingen                                      1 jaar
Rebasing                                       6 maanden
Splint                                             1 jaar
Bleken                                             geen

Indien en voor zover er sprake is van een garantieperiode langer dan één jaar geldt het navolgende: De garantieregeling dekt de kosten van de vervanging of reparatie van de oorspronkelijke kosten van het werkstuk volgens de navolgende staffel

 1. Bij een 10-jarig garantie termijn:

  • het 1e jaar 100% van de kosten;

  • het 2e jaar 90% van de kosten;

  • het 3e jaar 80% van de kosten;

  • enz.

 2. Bij een 3-jarig garantie termijn:

  • het 1e jaar 100% van de kosten;

  • het 2e jaar 66,6% van de kosten en

  • het 3e jaar 33,3% van de kosten.

De patiënt dient zelf het restant (actuele kostprijs minus de vergoeding op basis van de garantieregeling) te voldoen volgens de geldende betalingsvoorwaarden.

Indien er andere of aanvullende behandelingen c.q. voorzieningen zijn geïndiceerd dan is de meerprijs voor kosten van de patiënt.